Doorgaan naar inhoud

Verkoopvoorwaarden

1) ALGEMENE BEPALINGEN

1.1 Deze algemene verkoopvoorwaarden worden uitgegeven door CERTIFICATE OF CONFORMITY.

1.2 Deze algemene verkoopvoorwaarden (handelsvoorwaarden) regelen de handelsbetrekkingen tussen CERTIFICAT DE CONFORMITE en zijn klant, die voortvloeien uit het contract waarbij CERTIFICAT DE CONFORMITE zich ertoe verbindt om zijn klant het Europese conformiteitscertificaat C.O.C te bezorgen; de opdrachtgever verbindt zich ertoe aan de koper de vooraf overeengekomen vergoeding te betalen.

1.3 Het onderwerp van het contract betreft de verkrijging van het Europees conformiteitscertificaat (C.O.C) voor het geïmporteerde voertuig (nieuw of gebruikt) in overeenstemming met artikel nr. 16 van wet nr. 725/2004 Coll. over commerciële voorwaarden voor het besturen van voertuigen in het wegverkeer en over wijzigingen en aanvullingen van bepaalde wetten zoals gewijzigd. Het Europees Gelijkvormigheidsattest (C.O.C) is een document dat bevestigt dat het geproduceerde voertuigtype voldoet aan alle technische eisen die zijn voorgeschreven voor de goedkeuring van dit type door de EU (hierna het Europees Gelijkvormigheidsattest genoemd).

1.4 Deze commerciële voorwaarden bakenen en bepalen de rechten en plichten van de klant en van het CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING dat voortvloeit uit het Contract met betrekking tot het Gelijkvormigheidscertificaat en hun bijgewerkte tekst maakt integraal deel uit van genoemd Contract. Deze commerciële voorwaarden zijn bindend voor beide contractpartijen.

1.5 In het geval dat de klant en het CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING geen specifiek bemiddelingscontract zijn aangegaan met betrekking tot het conformiteitscertificaat in schriftelijke vorm, wordt aangenomen dat het bemiddelingscontract met betrekking tot het conformiteitscertificaat is gesloten door middel van de elektronisch handelssysteem op www.certificat-conformite.fr (website)

1.6 Door de klant, elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die, na daartoe gemachtigd te zijn, een elektronische bestelling heeft verzonden voor een conformiteitscertificaat dat is verwerkt door het systeem van de website.

1.7 Een klant is elke persoon die verklaart de algemene verkoopvoorwaarden te hebben gelezen bij het bestellen van het conformiteitscertificaat op de site https://coc-europe.fr

2) BESTELLING van het conformiteitscertificaat

1 De bestelling wordt bepaald door het elektronische formulier waarin alle klantinformatie en de voertuiggegevens worden ingevoerd op basis waarvan we het Europese conformiteitscertificaat zullen uitgeven.

2 De klant verklaart door het plaatsen van de bestelling dat hij zonder voorbehoud de elektronische vorm van communicatie, met name via e-mail en het internetnetwerk, erkent en verbindt zich ertoe de twee contractpartijen.

3 Alle bestellingen moeten bevatten:

3.1 Naam en voornaam van de klant, huisadres, e-mailadres, indien van toepassing het postadres indien dit niet hetzelfde is als dat van de woning, het telefoonnummer, de factuurgegevens,

3.2 Het merk, de datum van eerste inschrijving van het voertuig, de V.I.N. (voertuigidentificatienummer), modelnaam.

4 Het contract voor de online verkoop van het Europees conformiteitscertificaat tussen de klant en de handelaar komt tot stand na de bestelling onder de volgende voorwaarden:

5 De elektronische bevestiging (via e-mail) wordt niet beschouwd als de definitieve bevestiging van de bestelling, deze hangt af van de validatie van de betaling via Paypal of Banque Populaire. Zodra de betaling is gevalideerd, wordt de bestelling in aanmerking genomen en verwerkt, waardoor een middelenverbintenis ontstaat. Als het niet kan worden verwerkt, krijgt de klant het gemaakte bedrag terug via cheque of Paypal.

3) RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE KLANT

1 De klant is verplicht:

1.1 om actuele gegevens in de bestelling in te voeren.

1.2 tijdig en op de overeengekomen wijze het voor de afgifte van het gelijkvormigheidsattest verschuldigde bedrag te betalen,

1.3 om hun persoonlijke gegevens en factuurgegevens bij te werken in geval van adreswijziging door ze per e-mail te sturen naar klantenservice contact@certificat-conformite.com

1.4 zorgen voor de ontvangst van het Europees conformiteitscertificaat door bereikbaar te zijn op het opgegeven telefoonnummer of aanwezig te zijn op het adres van de afgifte van het certificaat gedurende de dagen van de afgifte ervan.

2 De klant heeft het recht:

2.1 om de bestelling te annuleren vóór de betaling ervan

2.2 terugbetaling van het betaalde bedrag in geval van niet-bestaan, niet-afgifte van het Europees conformiteitscertificaat voor het voertuig in kwestie of in geval van onmogelijkheid om de bestelling te voltooien. Indien nodig wordt het verschuldigde bedrag onverwijld aan de klant terugbetaald.

4) RECHTEN EN PLICHTEN VAN COC EUROPE

1 CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING is vereist:

1.1 om de klant het Europese conformiteitscertificaat te verstrekken volgens de gegevens die in de bestelling zijn ingevoerd; in het geval dat het onmogelijk is om een ​​conformiteitscertificaat te verkrijgen, kan het bedrijf stappen ondernemen om elk ander goedkeuringsdocument te verkrijgen, afhankelijk van de technische kenmerken van het voertuig en onder voorbehoud van het vervullen van aanvullende formaliteiten door de klant op zijn kosten, met het oog op het verkrijgen van een grijze kaart bij de prefectuur. In sommige gevallen kan het conformiteitscertificaat onvoldoende blijken om de grijze kaart rechtstreeks van de prefectuur te verkrijgen; er zullen dus bijkomende formaliteiten ten laste van de klant moeten worden vervuld.

1.2 om de klant zo snel mogelijk het Europese conformiteitscertificaat te bezorgen,

1.3 de klant onverwijld informeren over de omstandigheden die kunnen leiden tot een vertraging in de verwerking van de bestelling en een uitstel van de periode die nodig is voor het verkrijgen van het Europees conformiteitscertificaat.

2 CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING behoudt zich het recht voor:

2.1 naar behoren en op tijd te betalen door de klant voor de afgifte van het Europees conformiteitscertificaat

2.2 om het systeem buiten gebruik te stellen om technische en onderhoudsredenen, waardoor de website tijdelijk onbereikbaar kan zijn,

2.3 de overeenkomst beëindigen bij niet-betaling door de klant binnen de vooraf bepaalde termijn.

2.4 om de bestelling te weigeren in het geval dat de klant op het moment van het invoeren van de bestelling schulden heeft uit eerdere bestellingen jegens de handelaar,

2.5 om het contract te beëindigen in geval van het ontbreken van het Europees conformiteitscertificaat of in het geval dat de bestelling niet kan worden uitgevoerd.

 

5) BETALINGSVOORWAARDEN

5.1 De vergoeding met betrekking tot de verkrijging van het conformiteitscertificaat moet worden betaald via PayPal of via de beveiligde site van CB Banque Populaire – Banque Populaire elektronische betalingsdiensten (www.paypal.com)

5.2 De vergoeding voor de verkrijging en verstrekking van het conformiteitscertificaat wordt geacht te zijn betaald wanneer de rekening van de verwerver is gecrediteerd met het volledige bedrag van de som indien de twee contractpartijen niet schriftelijk een andere betalingswijze zijn overeengekomen.

5.3 CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING vraagt ​​zijn vergoeding voor de verkrijging van het conformiteitscertificaat vooraf te betalen na een definitieve bevestiging van de klant via Paypal of CB Banque Populaire betaling te hebben ontvangen als de commerciële voorwaarden of de overeenkomst gesloten tussen de twee contractpartijen niet bepalen anders.

5.4 CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING behoudt zich het recht voor om met de klant betalingswijzen overeen te komen die verschillen van die vermeld in de genoemde Handelsvoorwaarden.

5.6 CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING accepteert betaling per cheque en bankoverschrijving uitsluitend voor bulkbestellingen.

 

6) OVERNAMEVOORWAARDEN

6.1 De tijden voor het verwerken van bestellingen en het verstrekken van het gelijkvormigheidsattest zijn geïndividualiseerd omdat ze afhankelijk zijn van het merk van het voertuig.

6.2 De leveringstermijnen voor de verschillende conformiteitscertificaten die op de website https://coc-europe.fr verschijnen, worden louter ter informatie gegeven en zijn afhankelijk van de voorwaarden van de CERTIFICAT DE CONFORMITE-partners. De uitvoeringstermijnen voor bestellingen en levering van het certificaat zijn individueel en afhankelijk van het type en merk van het voertuig en het land van eerste registratie. Alle aangekondigde levertijden zijn berekend in werkdagen. In bepaalde uitzonderlijke gevallen kan de levertijd variëren zonder 3 maanden te overschrijden vanaf de betaling van de bestelling of de laatste datum van ontvangst van alle documenten die nodig zijn voor de publicatie van het goedkeuringscertificaat voor het verkrijgen van het COC (Europees conformiteitscertificaat) of 6 maanden om het identificatiebewijs of een ander op maat gemaakt document te verkrijgen.

6.3 De wachttijd voor ontvangst van de betaling van de klant is niet bij de levertijd inbegrepen.

6.4 Het vervoer naar het afleveradres wordt verzorgd door PostNL.

6.5 Onder het abonnement moet worden verstaan ​​de aanvaarding van de bestelling via een elektronisch communicatiemedium. De bestelling komt tot stand op de aangegeven datum en niet op de datum van aflevering van het Europese conformiteitscertificaat of enig ander document dat helpt bij het verkrijgen van een grijze kaart in de prefectuur. Indien deze termijn verstrijkt op een zaterdag of zondag of een feestdag, wordt deze verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

In het geval dat het Europese conformiteitscertificaat niet bestaat, raadpleeg dan de sectie "Attest https://coc-europe.fr

NB: bij de betaling van de bestelling verbindt de klant zich ertoe alle documenten te verstrekken die nodig zijn om de dienst te kunnen uitvoeren (goedkeuringscertificaat); in voorkomend geval wordt bij annulering 50% van de administratiekosten ingehouden op het bedrag van de bestelling; tot slot, als de klant tegelijkertijd beslist om het verzoek aan een andere leverancier te richten en de bestelling wenst te annuleren, wordt een aftrek van 50% van de betaalde bedragen ingehouden.

6.6 Prijsinformatie:


De prijzen staan ​​vermeld op de website. https://coc-europe.fr. Het Bedrijf verbindt zich ertoe de Klant de handhaving van de prijs te garanderen waartegen op de dag van de bestelling werd betaald, met dien verstande echter dat deze garantie niet van toepassing is op de extra kosten die van de Klant kunnen worden gevorderd met het oog op het verkrijgen van een ander goedkeuringsdocument dan het Europese conformiteitscertificaat. Het verkrijgen van het gelijkvormigheidsattest of enig ander goedkeuringsdocument kan in de volgende gevallen leiden tot de facturering aan de Klant van bijkomende kosten, forfaitair aan de prijs van 350 euro, behoudens uitzonderingen gemaakt op schatting:

 • De datum van 1e circulatie is vóór 1998
 • Er is een certificaat besteld voor een personenauto in plaats van een beroepsauto (verandering van categorie)
 • Het voertuig voldoet niet aan de Europese of nationale normen
 • De bestelling betreft een speciaal voertuig (militair voertuig, ambassadevoertuig etc.)
 • Het verzoek betreft aanvullende documenten die niet door de klant zijn verstrekt (bijv. conformiteit van optica (koplampen) voor Engelse voertuigen)
 • De letter K van het kentekenbewijs is onvolledig of ontbreekt
 • Sommige vermeldingen ontbreken op de grijze kaart
 • Het bij de bestelling opgegeven chassisnummer is onjuist
 • Het voertuig is bestemd voor export (buiten Frankrijk)
 • Het land van de eerste registratie van het voertuig is anders dan de laatste registratie

De klant kan per e-mail contact opnemen met het bedrijf via contact@coc-europe.fr of per telefoon om de prijs van het gewenste goedkeuringsdocument te verkrijgen. De aangegeven prijzen zijn vast voor een periode van minimaal één maand.

 

7) ANNULERING VAN DE BESTELLING VAN HET CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING

7.1 Annulering van de bestelling door de klant:

Het herroepingsrecht kan niet worden uitgeoefend voor overeenkomsten:

 1. a) De levering van diensten die volledig zijn uitgevoerd voor het einde van de herroepingstermijn en waarvan de uitvoering is begonnen na de uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument en de uitdrukkelijke afstand van zijn herroepingsrecht.
 2. b) Overeenkomstig artikel L.121-20-2 (3°) van het consumentenwetboek kan het herroepingsrecht niet worden uitgeoefend voor goederen die zijn vervaardigd volgens de specificaties van de consument of die duidelijk gepersonaliseerd zijn of die door hun aard niet kunnen worden keerde terug.
 3. c) Na de bevestiging van de bestelling (Paypal-betaling gevalideerd), of CB Banque Populaire, kan deze niet meer worden geannuleerd door de Klant. Deze bepalingen zijn zelfs van toepassing op de vaste klant, tenzij de contractpartijen een andere overeenkomst sluiten.

7.2 Annulering van de bestelling door de koper:

CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING behoudt zich het recht voor om de bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren onder de volgende voorwaarden:

 1. a) het is onmogelijk om het conformiteitscertificaat te verkrijgen of de door de onderaannemer vastgestelde prijs is aanzienlijk gewijzigd. Indien nodig zal CERTIFICATE OF CONFORMITY onverwijld contact opnemen met de klant om overeenstemming te bereiken over de toekomstige te nemen stappen,
 2. b) in het geval dat, ondanks alle inspanningen die redelijkerwijs van de koper kunnen worden gevergd, en deze laatste er niet in slaagt het conformiteitscertificaat te bezorgen binnen de gestelde termijn en tegen de overeengekomen prijs of tegen de prijs die op de website https staat: //coc-europe.fret als er geen andere overeenkomst is met de klant.

Wanneer de bestelling tussen professionals wordt geplaatst, is het de service die wordt gefactureerd en daarom kunnen administratieve kosten van toepassing zijn in het geval dat deze laatste van de bestelling willen afzien, de vereiste documenten niet verstrekken... de kosten vertegenwoordigen 50% van het totaal bedrag van de bestelling.

In het geval dat de klant het volledige bedrag of een deel van de vergoeding al heeft betaald, wordt het betaalde bedrag aan hem terugbetaald via Paypal, per cheque of via overschrijving. Dit bedrag wordt zo spoedig mogelijk teruggestort.

In het geval dat de klant wenst af te zien van zijn bestelling ingevolge wijziging van de voorwaarden als gevolg van de verhoging van de kostprijs van het goedkeuringscertificaat of de onbeschikbaarheid van het Europees conformiteitscertificaat, moet deze laatste een brief sturen waarin hij ondubbelzinnig zijn wil tot herroeping en voorzien van de vermelding "herroeping" op de envelop evenals de fotokopie van de identiteit van de koper.

 1. c) Indien de consument tijdens het bestelproces uitdrukkelijk heeft verzocht om gebruik te kunnen maken van de herroepingstermijn zoals voorzien in artikel L121-21 van het consumentenwetboek, beschikt de consument vervolgens over een termijn van veertien dagen om zijn recht op intrekken.

8) BESTELLING van het conformiteitscertificaat

8 De koper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van:

 1. a) vertraging bij de levering van het conformiteitscertificaat veroorzaakt door de mededeling van een onjuist adres van de klant of de ontvanger van de levering,
 2. b) onjuiste gegevens op het conformiteitscertificaat als gevolg van onjuiste invoer van gegevens in de bestelling door de klant,
 3. c) verlies van koeriers veroorzaakt door een onjuist adres ingevoerd door de klant als ontvanger van de levering.

Sinds 1 januari 2016 hebben alle consumenten het recht om gratis een beroep te doen op een consumentenbemiddelaar voor de minnelijke schikking van een geschil tussen hen en een professional. Dit is het principe uiteengezet in de verordening van 20 augustus 2015 betreffende de buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen die de Europese richtlijn van 21 mei 2013 (2013/11/EU) omzet in het Consumentenwetboek.

 

9) KLACHTEN

9.1 Eventuele gebreken in het conformiteitscertificaat moeten onverwijld per e-mail aan CERTIFICAT DE CONFORMITE worden meegedeeld en het conformiteitscertificaat dat het genoemde gebrek vertoont, moet samen met de bijgevoegde factuur naar het adres van het hoofdkantoor van de koper worden gestuurd. Na ontvangst van het gelijkvormigheidsattest waarop de klacht betrekking heeft en na erkenning van de gegrondheid van de klacht, dient de koper contact op te nemen met de klant om een ​​akkoord te bereiken naar aanleiding van zijn klacht.

9.2 De leverancier is alleen aansprakelijk voor gebreken met betrekking tot het conformiteitscertificaat die het gevolg zouden zijn van zijn eigen toedoen. De klant heeft het recht om de correctie van het defect van het conformiteitscertificaat te vragen door een nieuw conformiteitscertificaat te sturen op kosten van de leverancier. Als het voor de leverancier onmogelijk is om een ​​nieuw conformiteitscertificaat te verkrijgen of als de aanschaf onredelijk hoge kosten met zich meebrengt of als de leverancier niet in staat is om het nieuwe conformiteitscertificaat binnen een redelijke termijn te bezorgen, heeft de klant het recht om de overeenkomst te beëindigen. contract en verzoeken om terugbetaling van de betaalde vergoeding.

9.3 In geval van een defect in het Gelijkvormigheidsattest ligt de aansprakelijkheid bij de fabrikant van het voertuig zelf (bijvoorbeeld een fout in het VIN-nummer van het voertuig of een schrijffout die reden is voor afkeuring voor de om het overeenkomstige conformiteitscertificaat te verstrekken), moet de leverancier op verzoek van de klant het conformiteitscertificaat zonder gebreken verstrekken, behalve wanneer de voertuiggegevens foutief waren tijdens de elektronische bestelling van de kant van de klant: in dit geval precies, CERTIFICAT DE CONFORMITE kan het conformiteitscertificaat niet terugbetalen of vervangen. Deze medewerking, conform de vorige zin, kan op geen enkele wijze worden beschouwd als een aanvaarding van de verantwoordelijkheid van de leverancier voor de genoemde gebreken in het gelijkvormigheidsattest. Tenzij de contractpartijen anders overeenkomen, zijn de kosten voor het verstrekken van een conformiteitscertificaat zonder gebreken voor rekening van de klant.

 

10) BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

10.1 CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING verzamelt persoonsgegevens uitsluitend om aan zijn verplichtingen jegens de klant te voldoen en zal deze met name gebruiken voor het opstellen van de factuur, om contact op te nemen met de klant om zijn bestelling te verwerken en om hem het conformiteitscertificaat te bezorgen. De acquirer is verantwoordelijk voor het gebruik van de persoonsgegevens van de klant voor andere doeleinden en voor de verstrekking ervan aan derden (afgezien van de gegevens die nodig zijn om ter beschikking te worden gesteld voor de levering van het certificaat).

10.2 CERTIFICATE OF CONFORMITY verzamelt de volgende persoonsgegevens: voor- en achternaam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.

10.3 CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING kan aan derden of het publiek summiere statistische gegevens met betrekking tot klanten, websiteverkeer, omzet en andere gegevens beschikbaar stellen als dergelijke gegevens het onmogelijk maken om klanten te identificeren.

11) SLOTBEPALINGEN

11.1 CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING behoudt zich het recht voor om de genoemde Handelsvoorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING is een site en eigendom van Benoeming 123 LLC. Alle wijzigingen en toevoegingen aan de Algemene Voorwaarden worden van kracht na het plaatsen van de volledige (bijgewerkte) tekst van de Algemene Voorwaarden op de website www.certificat-conformite.com. De aldus gewijzigde en aangevulde Handelsvoorwaarden treden in werking op de daarin vermelde datum.

11.2 De commerciële voorwaarden die van toepassing zijn op de individuele relatie tussen de klant en de leverancier zijn deze die op de website van de koper zijn gepubliceerd op de dag van de definitieve bevestiging van de elektronische bestelling door de klant, behalve in gevallen waarin andere voorwaarden zijn overeengekomen in schrijven tussen de contracterende partijen.

11.3 Door de definitieve bevestiging van de elektronische bestelling te verzenden, aanvaardt de klant zonder voorbehoud alle bepalingen van de Handelsvoorwaarden die van kracht zijn op de dag van verzending van de bestelling.

11.4 De genoemde Handelsvoorwaarden treden in werking op de datum van inwerkingtreding en dit vanaf de dag van hun publicatie op de website https://coc-europe.fr, namelijk 08-04-2019.