Μετάβαση στο περιεχόμενο

Όροι Πώλησης

1) ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1.1 Αυτοί οι γενικοί όροι πώλησης εκδίδονται από ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

1.2 Αυτοί οι γενικοί όροι πώλησης (Εμπορικοί Όροι) διέπουν τις εμπορικές σχέσεις μεταξύ του CERTIFICAT DE CONFORMITE και του πελάτη του, που απορρέουν από τη Σύμβαση σύμφωνα με την οποία η CERTIFICAT DE CONFORMITE αναλαμβάνει να παρέχει στον πελάτη της το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης C.O.C. ο πελάτης αναλαμβάνει να καταβάλει στον αγοραστή την αμοιβή που έχει συμφωνηθεί εκ των προτέρων.

1.3 Το αντικείμενο της Σύμβασης αφορά την απόκτηση του Ευρωπαϊκού Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης (C.O.C) για το εισαγόμενο όχημα (καινούργιο ή μεταχειρισμένο) σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 725/2004 Συντ. σχετικά με τις εμπορικές συνθήκες για την οδήγηση οχημάτων στην οδική κυκλοφορία και τις αλλαγές και τροποποιήσεις ορισμένων νόμων όπως τροποποιήθηκαν. Το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης (C.O.C) είναι ένα έγγραφο που επιβεβαιώνει ότι ο τύπος του οχήματος που κατασκευάζεται πληροί όλες τις τεχνικές απαιτήσεις που έχουν προδιαγραφεί για την έγκριση αυτού του τύπου από την ΕΕ (εφεξής το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης).

1.4 Αυτοί οι εμπορικοί όροι οριοθετούν και καθορίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του πελάτη και του ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ που προκύπτει από τη Σύμβαση όσον αφορά το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης και το ενημερωμένο κείμενό τους αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εν λόγω Σύμβασης. Αυτοί οι εμπορικοί όροι είναι δεσμευτικοί και για τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.

1.5 Σε περίπτωση που ο πελάτης και το ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ δεν έχουν συνάψει συγκεκριμένη ενδιάμεση σύμβαση όσον αφορά το πιστοποιητικό συμμόρφωσης σε γραπτή μορφή, θεωρείται ότι η σύμβαση διαμεσολάβησης όσον αφορά το πιστοποιητικό συμμόρφωσης έχει συναφθεί μέσω του σύστημα ηλεκτρονικού εμπορίου στη διεύθυνση www.certificat-conformite.fr (ιστότοπος)

1.6 Από τον πελάτη, κάθε πρόσωπο οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο, αφού εξουσιοδοτηθεί, έχει στείλει ηλεκτρονική παραγγελία για πιστοποιητικό συμμόρφωσης το οποίο έχει επεξεργαστεί από το σύστημα της ιστοσελίδας.

1.7 Πελάτης είναι κάθε πρόσωπο που δηλώνει ότι έχει διαβάσει τους Γενικούς Όρους Πώλησης κατά την παραγγελία του Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης στον ιστότοπο https://coc-europe.fr

2) ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ του Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης

1 Η παραγγελία ορίζεται από την ηλεκτρονική φόρμα στην οποία καταχωρούνται όλα τα στοιχεία του πελάτη και τα στοιχεία του οχήματος από το οποίο θα εκδώσουμε το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης.

2 Ο πελάτης με την παραγγελία δηλώνει ότι αναγνωρίζει χωρίς επιφύλαξη την ηλεκτρονική μορφή επικοινωνίας, ιδίως μέσω e-mail και του δικτύου Διαδικτύου και δεσμεύει τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.

3 Όλες οι παραγγελίες πρέπει να περιλαμβάνουν:

3.1 Επώνυμο και όνομα πελάτη, διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εάν ισχύει η ταχυδρομική διεύθυνση εάν δεν είναι ίδια με αυτή του σπιτιού, ο αριθμός τηλεφώνου, τα στοιχεία χρέωσης,

3.2 Η μάρκα, η ημερομηνία πρώτης ταξινόμησης του οχήματος, το V.I.N. (αριθμός αναγνώρισης οχήματος), όνομα μοντέλου.

4 Η σύμβαση για την ηλεκτρονική πώληση του Ευρωπαϊκού Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης μεταξύ του πελάτη και του εμπόρου συνάπτεται κατόπιν παραγγελίας υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

5 Η ηλεκτρονική επιβεβαίωση (μέσω email) δεν θεωρείται ως η σταθερή επιβεβαίωση της παραγγελίας, εξαρτάται από την επικύρωση της πληρωμής μέσω Paypal ή Banque Populaire. Μετά την επικύρωση της πληρωμής, η παραγγελία λαμβάνεται υπόψη και υποβάλλεται σε επεξεργασία με αποτέλεσμα την υποχρέωση των μέσων. Εάν δεν μπορεί να διεκπεραιωθεί, θα επιστραφεί στον πελάτη το ποσό που βαρύνει με επιταγή ή Paypal.

3) ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ

1 Ο πελάτης υποχρεούται:

1.1 για να εισάγετε πραγματικά δεδομένα στην παραγγελία.

1.2 να πληρώσει εγκαίρως και με τη συμφωνηθείσα μέθοδο το οφειλόμενο ποσό για την έκδοση του πιστοποιητικού συμμόρφωσης,

1.3 να ενημερώνουν τα προσωπικά τους δεδομένα και τα στοιχεία χρέωσης σε περίπτωση αλλαγής διεύθυνσης στέλνοντάς τα μέσω email στην εξυπηρέτηση πελατών contact@certificat-conformite.com

1.4 να διασφαλίζει την παραλαβή του Ευρωπαϊκού Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης ενώ είναι προσβάσιμο στον καθορισμένο αριθμό τηλεφώνου ή παρών στη διεύθυνση παράδοσης του πιστοποιητικού κατά τις ημέρες παράδοσής του.

2 Ο πελάτης έχει το δικαίωμα:

2.1 να ακυρώσετε την παραγγελία πριν από την πληρωμή της

2.2 να επιστραφεί το ποσό που καταβλήθηκε σε περίπτωση μη ύπαρξης, μη έκδοσης του Ευρωπαϊκού Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης για το εν λόγω όχημα ή σε περίπτωση αδυναμίας ολοκλήρωσης της παραγγελίας. Εάν είναι απαραίτητο, το ποσό του οφειλόμενου ποσού θα επιστραφεί στον πελάτη χωρίς καθυστέρηση.

4) ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ COC EUROPE

Απαιτείται 1 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ:

1.1 να παρέχει στον πελάτη το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης σύμφωνα με τα δεδομένα που εισάγονται στην παραγγελία. σε περίπτωση που είναι αδύνατη η απόκτηση Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης, η Εταιρεία μπορεί να λάβει μέτρα για τη λήψη οποιουδήποτε άλλου εγγράφου έγκρισης, ανάλογα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του οχήματος και υπό την προϋπόθεση ότι ο Πελάτης εκτελεί πρόσθετες διατυπώσεις με δικά του έξοδα, με σκοπό να απόκτηση γκρίζας κάρτας στο νομό. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το πιστοποιητικό συμμόρφωσης μπορεί να αποδειχθεί ανεπαρκές για την απόκτηση της γκρι κάρτας απευθείας από τη νομαρχία. Συνεπώς, θα πρέπει να διεξαχθούν πρόσθετες διατυπώσεις με έξοδα του πελάτη.

1.2 να παρέχει στον πελάτη το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης το συντομότερο δυνατό,

1.3 να ενημερώσει τον πελάτη χωρίς καθυστέρηση για τις περιστάσεις που μπορεί να οδηγήσουν σε καθυστέρηση στην επεξεργασία της παραγγελίας και σε αναβολή της περιόδου που απαιτείται για την απόκτηση του Ευρωπαϊκού Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης.

2 Το ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ διατηρεί το δικαίωμα:

2.1 να πληρώνεται δεόντως και έγκαιρα από τον πελάτη για την έκδοση του Ευρωπαϊκού Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης

2.2 να θέσει εκτός λειτουργίας το σύστημα για τεχνικούς λόγους και λόγους συντήρησης, που μπορεί να καταστήσουν τον ιστότοπο προσωρινά απρόσιτο,

2.3 να καταγγείλει τη σύμβαση σε περίπτωση μη πληρωμής από τον πελάτη εντός της προκαθορισμένης περιόδου.

2.4 να αρνηθεί την παραγγελία σε περίπτωση που ο πελάτης έχει χρέη από προηγούμενες παραγγελίες προς τον έμπορο τη στιγμή της εισαγωγής της παραγγελίας,

2.5 να καταγγείλει τη σύμβαση σε περίπτωση μη ύπαρξης του Ευρωπαϊκού Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης ή σε περίπτωση που η παραγγελία δεν μπορεί να εκτελεστεί.

 

5) ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

5.1 Η αμοιβή που σχετίζεται με την απόκτηση του πιστοποιητικού συμμόρφωσης καταβάλλεται από το PayPal ή από την ασφαλή τοποθεσία CB Banque Populaire – Υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωμών Banque Populaire (www.paypal.com)

5.2 Η αμοιβή για την απόκτηση και την παροχή του πιστοποιητικού συμμόρφωσης θεωρείται ότι έχει καταβληθεί όταν ο λογαριασμός του αγοραστή πιστώνεται με το πλήρες ποσό του ποσού, εάν τα δύο συμβαλλόμενα μέρη δεν έχουν συμφωνήσει εγγράφως για άλλη μέθοδο πληρωμής.

5.3 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ζητά να καταβάλει εκ των προτέρων την αμοιβή του για την απόκτηση του πιστοποιητικού συμμόρφωσης αφού λάβει σταθερή επιβεβαίωση από τον πελάτη μέσω Paypal ή CB Banque Populaire πληρωμής, εάν οι Εμπορικοί Όροι ή η συμφωνία που έχει συναφθεί μεταξύ των δύο συμβαλλόμενων μερών δεν ορίζουν σε διαφορετική περίπτωση.

5.4 Το ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ διατηρεί το δικαίωμα να συμφωνήσει με τον πελάτη για τρόπους πληρωμής διαφορετικούς από αυτούς που αναφέρονται στους εν λόγω Εμπορικούς Όρους.

5.6 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ δέχεται πληρωμή με επιταγή και τραπεζικό έμβασμα αποκλειστικά για μαζικές παραγγελίες.

 

6) ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ

6.1 Οι χρόνοι διεκπεραίωσης παραγγελιών και παροχής του πιστοποιητικού συμμόρφωσης είναι εξατομικευμένοι επειδή εξαρτώνται από τη μάρκα του οχήματος.

6.2 Οι χρόνοι παράδοσης για τα διάφορα πιστοποιητικά συμμόρφωσης που εμφανίζονται στον ιστότοπο https://coc-europe.fr παρέχονται μόνο για ενημέρωση και εξαρτώνται από τους όρους των συνεργατών CERTIFICAT DE CONFORMITE. Οι χρόνοι εκτέλεσης για τις παραγγελίες και την παράδοση του πιστοποιητικού είναι ατομικοί και εξαρτώνται από τον τύπο και τη μάρκα του οχήματος καθώς και από τη χώρα πρώτης ταξινόμησης. Όλοι οι χρόνοι παράδοσης που ανακοινώνονται υπολογίζονται σε εργάσιμες ημέρες. Σε ορισμένες εξαιρετικές περιπτώσεις, ο χρόνος παράδοσης μπορεί να ποικίλλει χωρίς να υπερβαίνει τους 3 μήνες από την πληρωμή της παραγγελίας ή την τελευταία ημερομηνία παραλαβής όλων των εγγράφων που απαιτούνται για τη δημοσίευση του πιστοποιητικού έγκρισης για την απόκτηση του COC (ευρωπαϊκό πιστοποιητικό συμμόρφωσης) ή 6 μήνες για να λάβετε το πιστοποιητικό ταυτότητας ή οποιοδήποτε άλλο εξατομικευμένο έγγραφο.

6.3 Ο χρόνος αναμονής για την παραλαβή της πληρωμής από τον πελάτη δεν περιλαμβάνεται στον χρόνο παράδοσης.

6.4 Η μεταφορά στη διεύθυνση παράδοσης παρέχεται από το Ταχυδρομείο.

6.5 Ως συνδρομή πρέπει να νοείται η αποδοχή της παραγγελίας μέσω ηλεκτρονικού μέσου επικοινωνίας. Η παραγγελία ολοκληρώνεται την ημερομηνία που υποδεικνύεται και όχι την ημερομηνία παράδοσης του Ευρωπαϊκού Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου που βοηθά στην απόκτηση γκρι κάρτας στο νομό. Εάν η προθεσμία αυτή λήξει Σάββατο ή Κυριακή ή αργία, παρατείνεται μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει το ευρωπαϊκό πιστοποιητικό συμμόρφωσης, ανατρέξτε στην ενότητα "Βεβαίωση https://coc-europe.fr

Σημείωση: κατά την πληρωμή της παραγγελίας, ο πελάτης αναλαμβάνει να παράσχει όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για να μπορέσει να πραγματοποιήσει την υπηρεσία (πιστοποιητικό έγκρισης). όπου ισχύει, το 50% των διοικητικών εξόδων θα παρακρατηθεί από το ποσό της παραγγελίας σε περίπτωση ακύρωσης. Τέλος, εάν ο πελάτης αποφασίσει ταυτόχρονα να υποβάλει το αίτημα σε άλλο προμηθευτή και επιθυμεί να ακυρώσει την παραγγελία, θα παρακρατηθεί έκπτωση του 50% των ποσών που καταβλήθηκαν.

6.6 Πληροφορίες τιμολόγησης:


Οι τιμές αναγράφονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα. https://coc-europe.fr. Η Εταιρεία αναλαμβάνει να εγγυηθεί στον Πελάτη τη διατήρηση της τιμής στην οποία έγινε η πληρωμή την ημέρα της παραγγελίας, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι αυτή η εγγύηση δεν ισχύει για τα πρόσθετα έξοδα που μπορεί να απαιτηθούν από τον Πελάτη για τη λήψη έγκρισης έγγραφο εκτός από το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης. Η απόκτηση του πιστοποιητικού συμμόρφωσης ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου έγκρισης μπορεί, στις ακόλουθες περιπτώσεις, να οδηγήσει στην τιμολόγηση του Πελάτη πρόσθετου κόστους, σταθερής τιμής 350 ευρώ, εκτός από τις εξαιρέσεις που γίνονται κατ' εκτίμηση:

 • Η ημερομηνία 1ης κυκλοφορίας είναι πριν από το 1998
 • Έχει παραγγελθεί πιστοποιητικό για επιβατικό αντί για επαγγελματικό όχημα (αλλαγή κατηγορίας)
 • Το όχημα δεν συμμορφώνεται με τα ευρωπαϊκά ή εθνικά πρότυπα
 • Η παραγγελία αφορά ειδικό όχημα (στρατιωτικό όχημα, όχημα πρεσβείας κ.λπ.)
 • Το αίτημα αφορά πρόσθετα έγγραφα που δεν παρέχονται από τον Πελάτη (π.χ. συμμόρφωση οπτικών (προβολείς) για αγγλικά οχήματα)
 • Το γράμμα Κ του εγγράφου κυκλοφορίας του οχήματος είναι ελλιπές ή λείπει
 • Κάποιες αναφορές λείπουν από την γκρίζα κάρτα
 • Ο αριθμός πλαισίου που υποδεικνύεται κατά την παραγγελία είναι λανθασμένος
 • Το όχημα προορίζεται για εξαγωγή (εκτός Γαλλίας)
 • Η χώρα 1ης ταξινόμησης του οχήματος είναι διαφορετική από την τελευταία ταξινόμηση

Ο Πελάτης μπορεί να επικοινωνήσει με την Εταιρεία μέσω email στη διεύθυνση contact@coc-europe.fr ή τηλεφωνικά για να λάβει την τιμή του επιθυμητού εγγράφου έγκρισης. Οι τιμές που αναφέρονται είναι σταθερές για ελάχιστη περίοδο ενός μήνα.

 

7) ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

7.1 Ακύρωση της παραγγελίας από τον πελάτη:

Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν μπορεί να ασκηθεί για συμβάσεις:

 1. α) Η παροχή υπηρεσιών που εκτελούνται πλήρως πριν από τη λήξη της περιόδου υπαναχώρησης και η παροχή των οποίων έχει ξεκινήσει μετά από ρητή προηγούμενη συμφωνία του καταναλωτή και ρητή παραίτηση από το δικαίωμα υπαναχώρησης.
 2. β) Σύμφωνα με το άρθρο L.121-20-2 (3°) του Κώδικα Καταναλωτή, το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν μπορεί να ασκηθεί για αγαθά κατασκευασμένα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή ή σαφώς εξατομικευμένα ή τα οποία, ως αποτέλεσμα της φύσης τους, δεν μπορούν να Επέστρεψαν.
 3. γ) Μετά την εν λόγω επιβεβαίωση της παραγγελίας (επικυρωμένη πληρωμή Paypal) ή CB Banque Populaire, δεν μπορεί πλέον να ακυρωθεί από τον Πελάτη. Οι εν λόγω διατάξεις ισχύουν ακόμη και για τον τακτικό πελάτη, εκτός εάν τα συμβαλλόμενα μέρη βρουν άλλη συμφωνία.

7.2 Ακύρωση της παραγγελίας από τον αγοραστή:

Το ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει το σύνολο ή μέρος της παραγγελίας υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1. α) είναι αδύνατο να ληφθεί το πιστοποιητικό συμμόρφωσης ή η τιμή που καθορίστηκε από τον υπεργολάβο έχει αλλάξει σημαντικά. Εάν είναι απαραίτητο, το ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ θα επικοινωνήσει με τον πελάτη χωρίς καθυστέρηση προκειμένου να συμφωνήσει για τα μελλοντικά βήματα που πρέπει να γίνουν,
 2. β) σε περίπτωση που, παρά όλες τις προσπάθειες που εύλογα μπορεί να ζητηθεί από τον αγοραστή, και ο τελευταίος δεν είναι σε θέση να παράσχει το πιστοποιητικό συμμόρφωσης εντός της καθορισμένης προθεσμίας και στη συμφωνημένη τιμή ή στην τιμή που εμφανίζεται στον ιστότοπο https: //coc-europe.fret εάν δεν υπάρχει άλλη συμφωνία με τον πελάτη.

Όταν η παραγγελία γίνεται μεταξύ επαγγελματιών, τιμολογείται η υπηρεσία και, επομένως, ενδέχεται να ισχύουν διοικητικά έξοδα σε περίπτωση που οι τελευταίοι επιθυμούν να εγκαταλείψουν την παραγγελία, δεν παρέχουν τα απαιτούμενα έγγραφα... τα έξοδα αντιπροσωπεύουν το 50% του συνόλου ποσό της παραγγελίας.

Σε περίπτωση που ο πελάτης έχει ήδη καταβάλει ολόκληρο ή μέρος του πλήρους ποσού της αμοιβής, το ποσό που καταβλήθηκε θα του επιστραφεί μέσω Paypal, με επιταγή ή με έμβασμα. Το ποσό αυτό θα του επιστραφεί το συντομότερο δυνατό.

Σε περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί να εγκαταλείψει την παραγγελία του μετά από αλλαγές στους γενικούς όρους και προϋποθέσεις πώλησης λόγω της αύξησης του κόστους του πιστοποιητικού έγκρισης ή της μη διαθεσιμότητας του ευρωπαϊκού πιστοποιητικού συμμόρφωσης, ο τελευταίος πρέπει να αποστείλει επιστολή που να εκφράζει χωρίς ασάφεια τη βούλησή του να ανακαλέσει και να φέρει την ένδειξη «ανάκληση» στον φάκελο καθώς και να επισυνάψει φωτοαντίγραφο της ταυτότητας του αγοραστή.

 1. γ) Εάν ο καταναλωτής έχει ζητήσει ρητά κατά τη διαδικασία της παραγγελίας του να μπορεί να επωφεληθεί από την περίοδο υπαναχώρησης που προβλέπεται στο άρθρο L121-21 του κωδικού καταναλωτή, ο καταναλωτής έχει τότε προθεσμία δεκατεσσάρων ημερών για να ασκήσει το δικαίωμά του ανακαλώ.

8) ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ του Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης

8 Ο αγοραστής δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση:

 1. α) καθυστέρηση στην παράδοση του πιστοποιητικού συμμόρφωσης που οφείλεται στην κοινοποίηση λανθασμένης διεύθυνσης του πελάτη ή του παραλήπτη,
 2. β) λανθασμένα δεδομένα που εμφανίζονται στο πιστοποιητικό συμμόρφωσης μετά από εσφαλμένη εισαγωγή δεδομένων στην παραγγελία από τον πελάτη,
 3. γ) απώλεια ταχυμεταφορών που οφείλεται σε λανθασμένη διεύθυνση που έχει εισαχθεί από τον πελάτη ως παραλήπτη της παράδοσης.

Από την 1η Ιανουαρίου 2016, κάθε καταναλωτής έχει το δικαίωμα να καλεί δωρεάν έναν καταναλωτή μεσολαβητή για τη φιλική επίλυση διαφοράς μεταξύ αυτού και επαγγελματία. Αυτή είναι η αρχή που ορίζεται στη διάταξη της 20ής Αυγούστου 2015 για την εξωδικαστική επίλυση καταναλωτικών διαφορών με τη μεταφορά της ευρωπαϊκής οδηγίας της 21ης Μαΐου 2013 (2013/11/ΕΕ) στον Κώδικα Καταναλωτή.

 

9) ΠΑΡΑΠΟΝΑ

9.1 Τυχόν ελαττώματα στο πιστοποιητικό συμμόρφωσης πρέπει να κοινοποιούνται χωρίς καθυστέρηση στο CERTIFICAT DE CONFORMITE μέσω email και το πιστοποιητικό συμμόρφωσης που παρουσιάζει το εν λόγω ελάττωμα πρέπει να αποσταλεί με το συνημμένο τιμολόγιο στη διεύθυνση των κεντρικών γραφείων του αγοραστή. Μετά την παραλαβή του πιστοποιητικού συμμόρφωσης που αφορά το παράπονο και αφού αναγνωρίσει το βάσιμο της καταγγελίας, ο αγοραστής υποχρεούται να επικοινωνήσει με τον πελάτη προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία μετά το παράπονό του.

9.2 Ο προμηθευτής θα θεωρείται υπεύθυνος μόνο για ελαττώματα που σχετίζονται με το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης που θα προέκυπταν από δική του ενέργεια. Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη διόρθωση του ελαττώματος του πιστοποιητικού συμμόρφωσης με την αποστολή νέου πιστοποιητικού συμμόρφωσης με έξοδα του προμηθευτή. Εάν είναι αδύνατο για τον προμηθευτή να αποκτήσει νέο πιστοποιητικό συμμόρφωσης ή εάν η εν λόγω απόκτηση συνεπάγεται ακατάλληλο κόστος ή εάν ο προμηθευτής δεν είναι σε θέση να παράσχει το νέο πιστοποιητικό συμμόρφωσης εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, ο πελάτης έχει το δικαίωμα να καταγγείλει το εν λόγω σύμβαση και να ζητήσει την επιστροφή των εν λόγω αποδοχών που καταβλήθηκαν.

9.3 Σε περίπτωση ελαττώματος στο Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης, η ευθύνη βαρύνει τον ίδιο τον κατασκευαστή του οχήματος (για παράδειγμα, σφάλμα στον αριθμό VIN του οχήματος ή σφάλμα στη γραφή που αποτελεί αιτία απόρριψης του για την παροχή του αντίστοιχου πιστοποιητικού συμμόρφωσης), ο προμηθευτής πρέπει να παράσχει, κατόπιν αιτήματος του πελάτη, το πιστοποιητικό συμμόρφωσης χωρίς ελάττωμα, εκτός εάν τα δεδομένα του οχήματος ήταν λανθασμένα κατά την ηλεκτρονική παραγγελία εκ μέρους του πελάτη: σε αυτήν την περίπτωση ακριβώς, Το CERTIFICAT DE CONFORMITE δεν μπορεί να μην επιστρέψει ή να αντικαταστήσει το πιστοποιητικό συμμόρφωσης. Η εν λόγω συνεργασία, σύμφωνα με την προηγούμενη πρόταση, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ως αποδοχή ευθύνης εκ μέρους του προμηθευτή για τα εν λόγω ελαττώματα στο πιστοποιητικό συμμόρφωσης. Εκτός εάν τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνήσουν διαφορετικά, τα έξοδα για την παροχή πιστοποιητικού συμμόρφωσης χωρίς ελαττώματα βαρύνουν τον Πελάτη.

 

10) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

10.1 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ συλλέγει προσωπικά δεδομένα αποκλειστικά για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του έναντι του πελάτη και θα τα χρησιμοποιήσει ιδιαίτερα για την κατάρτιση του τιμολογίου, για να επικοινωνήσει με τον πελάτη προκειμένου να διεκπεραιώσει την παραγγελία του και να του παραδώσει το πιστοποιητικό συμμόρφωσης. Ο αποκτών είναι υπεύθυνος για τη χρήση των προσωπικών δεδομένων του πελάτη για άλλους σκοπούς και για την παροχή τους σε τρίτους (εκτός από τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την παράδοση του πιστοποιητικού).

10.2 Το ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ συλλέγει τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα: όνομα και επώνυμο, διεύθυνση, διεύθυνση e-mail και τηλέφωνο επικοινωνίας.

10.3 Το ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ δύναται να διαθέσει σε τρίτους ή στη δημόσια συνοπτική στατιστικά στοιχεία που σχετίζονται με πελάτες, επισκεψιμότητα ιστότοπου, κύκλο εργασιών και άλλα δεδομένα, εάν τα δεδομένα αυτά καθιστούν αδύνατη την αναγνώριση πελατών.

11) ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

11.1 Το ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς ή να συμπληρώσει τους εν λόγω Εμπορικούς Όρους. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ είναι ένας ιστότοπος και ιδιοκτησία του Ραντεβού 123 LLC. Οποιεσδήποτε αλλαγές και προσθήκες στους Όρους Συνεργασίας θα ισχύουν με τη δημοσίευση του πλήρους (ενημερωμένου) κειμένου των εν λόγω Όρων Συναλλαγών στον ιστότοπο www.certificat-conformite.com. Οι Εμπορικοί Όροι που τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με αυτόν τον τρόπο τίθενται σε ισχύ την ημερομηνία που εμφανίζεται σε αυτούς.

11.2 Οι Εμπορικοί Όροι που ισχύουν για την ατομική σχέση μεταξύ πελάτη και προμηθευτή είναι αυτοί που δημοσιεύτηκαν στον ιστότοπο του αγοραστή την ημέρα της τελικής επιβεβαίωσης της ηλεκτρονικής παραγγελίας από τον πελάτη, εκτός από τις περιπτώσεις που έχουν συμφωνηθεί άλλοι όροι στο γραπτώς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών.

11.3 Με την αποστολή της σταθερής επιβεβαίωσης της ηλεκτρονικής παραγγελίας, ο πελάτης αποδέχεται χωρίς επιφύλαξη όλες τις διατάξεις των Εμπορικών Όρων που ισχύουν την ημέρα αποστολής της εν λόγω παραγγελίας.

11.4 Οι εν λόγω Εμπορικοί Όροι τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία έναρξης ισχύος και αυτή από την ημέρα δημοσίευσής τους στον ιστότοπο https://coc-europe.fr, ήτοι 08-04-2019.